Avidly Plc

Personvernerklæring

Generelt

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Avildy Plc (heretter «Avidly») behandler personvernopplysningene til de personene som bruker tjenestene i sine egne aktiviteter. Denne personvernerklærinen gjelder alle Avidlys forretningsprosesser og nettsteder, driftsområder, skytjenester og andre tjenester Avidly tilbyr. Med mindre annet er spesifisert, gjelder denne personvernerklæringen også behandling av personopplysninger utført av andre selskaper som tilhører Avidly-gruppen.

Avidlys nettsteder og andre tjenester kan dessuten fra tid til annen inneholde lenker til sosiale nettverk fra tredjeparter. Slike sosiale nettverk av tredjepartner, og alle behandling av personopplysninger som skjer gjennom disse, er underlagt personvernerklæringen til de aktuelle tredjepartene.

Denne personvernerklæringen gjelder behandlign av personopplysnnger utført av Avidly når Avidly - eller et selskapet som tilhører Avidly-gruppen - er kontrolleren. Vi behandler alltid personopplysningene dine kun i den grad er er nødvendig for å levere våre tjenester og alltid i samsvar med gjeldende lovgivning.

Ved å gi oss dine personlige data indikerer du at du har lest og er kjent med behandlingsmetodene og vilkårene som gjelder behandling av personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen. Hvis du ikke godtar behandlingsprinsippene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, vennligst ikke gi oss dine personlige data.

Kontroller

Med mindre annet er oppgitt særskilt, er den behandlingsansvarlige med hensyn til personopplysningene som behandles i henhold denne personvernerklæringen:

Avidly Plc

Forretnings-ID: 2018481-2

Adresse: Konepajankuja 1, oo510 Helsinki, Finalnd

Telefon: +358 10 231 9000

E-post: gdpr@avidlyagency.com

Og/eller (fra sak til sak):

Selskapet som tilhører Avidly-gruppen som du har utlevert dine personlige data til eller som du har mottatt markedsføringskommunikasjon fra.

Hvis du er usikker på hvem den behandlingsansvarlige er med hensyn til dine personlige data, kan du kontakte Avidly ved å bruke kontaktinformasjonen i denne personvernerklæringen.

Personen som er ansvarlig for behandling av personopplysninger

Sami Savolainen

IT-sjef

Avildy Plc

Konepajankuja 1

00510 Helsinki

FINLAND

Telefon: +358 10 231 9000

E-post: gdpr@avidlyagency.com

Formål med og hjemmel for behandling av personopplysninger

Avidly behandler personopplysninger med følgende formål:

Behandling av kundeforhold

Avidly behandler personopplysningene selskapet samler først og fremst for å levere og produssere de Avidly-tjenestene som personen har abbonert på eller bestilt, eller som personen har registrert seg som bruker av. Personopplysningene behandles for styring og analyse av forholdet til kunden - eller annen passende forbindelse - sammen med produksjon av tjenester, forretninsutvikling, samt menings- og markedsundersøkelser og kundekommunikasjon, som også kan være implementert digitalt og målrettet.

Markedsføring

Avidly kan også behandle personopplysningene de samler inn for markedsføringsformål, forutsatt at vedkommende har gitt sitt samtykke til dette, eller i visse tilfeller ike har forbudt det separat. Personen har når som helst rett til å trekke tilbake sitt samtykke for bruk av sine data i markedsføringsformål, enten ved å bruke kontaktinformasjonen gitt i denne personvernerklæringen eller ved å benytte seg av muligheten for fravalg gitt i markedsføringskommunikasjonen (for eksemepl en avmeldings-lenke).

Avidly selger eller utleverer ikke personopplysninger selskapet behandler til tredjeparter for markedsføringsformål for disse partene, med mindre vedkommende har gitt sitt separate samtykke til dette. Avidlys markedsføringstiltak utført på vegne av andre kontrollere i egenskap av å være prosessor for disse kontrollerne, er beskrevet nedenfor.

Juridisk grunnlag for behandling

Avidly behandler personopplysningene dine på forskjellige juridiske grunnlag, avhengig av om Avidly er behanlingsansvarlig eller prosessor med hensyn til dine personlige data. Når Avidly selv er behandlingsansvarlig, er behandlingen av dine personopplysninger basert på enten a) implementeringen av avtalen om Avidly-tjenestene som den registrerte har bestilt fra Avildy, b) implementeringen av Avidlys legitime interessert knyttet til den registrertes kundeforhold, eller c) samtykke gitt av den registrerte. Når Avildy fungerer som prosessor til sin bedriftskunde som er behandlingsansvarlig, er Avildys behandling av dine personopplysninger basert på avtalen mellom Avildy og den behandlingsansvarlige for bestillingen av tjenestene. 

Leveringen av personopplysninger til Avidly er ikke primært et vilkår for avtalen eller levering av tjenester. Hvis dette likevel er tilfellet og Avidly ikke for eksempel kan implementere tjenestene du har bestilt uten dine personlige data, angis levering av disse dataene separat. Manglende levering av slike data, angitt som nødvendig, kan forhindre Avidly i å levere de tjenestene du har bestilit eller begrense leveransen i betydelig grad.

Personopplysninger som er underlagt behandling

Avildy kan behandle følgende personopplysninger, blant annet med det formål å administrere kundeforholdet og markedsføring:

 • for- og etternavn
 • kontaktinformasjon (adresse, telefonnummer, e-postadresse)
 • start- og sluttdato for kundeforholdet og/eller ppassende tilkobling, samt metoden det startet eller sluttet på
 • opt-ins og opt-outs for direkte markedsføring
 • forretnings-ID (virksomheter)
 • informasjon om digitale tjenester og innholdet (for eksempel abonnent på nyhetsbrev)
 • informasjon relatert til markedføring og salgsfremmende handlinger som for eksempel markedsføringstiltak rettet mot den registrerte og i deltakelse med dem
I tillegg kan Avildy behandle følgende data om personer som har kjøpt et produkt og/eller en tjeneste i forbindelse med forvaltningen av kundeforhold:
 • kundenummer
 • forretnings-ID
 • faktureringsdetaljer
 • kontaktpersoner (navn, telefonnummer, e-postadresse)
 • informasjon relatert til styring av kundeforholdet eller annen hensiktsmessig forbindelse og kommunikasjon, samt kategorisering (for eksempel informasjon om produktene og tjeneste som er kjøpt eller kansellert, leveringsinformasjon, tilbakemeldinger, klager og registrering av henvendelser til kundeservice som telefonsamtaler, e-poste og støttemeldinger)

Vanlige informasjonskilder

Personopplysningene til de registrerte samles først og fremst direkte fra de registrerte selv, for eksempel når de registrerte oppga sine personlige data i forbindelse med abonnement på nyhetsbrev, gjennom forskjellige Avildy-tjeneser som brukes av de registrerte, og i forbindelse med forskjellige markedsføringstiltak som for eksempel markedsføring av premietrekninger eller konkurranser og arrangementer.

Videre kan personopplysninger samles inn og oppdateres fra registrene til våre partnere og fra selskaper som tilbyr tjenester knyttet opp til personopplysninger, som den registrerte har gitt sitt samtykke til å utlevere sine personopplysninger til. Tredjeparter av denne typen, der Avidly kan samle inn data relatert til de registrerte, kan omfatte forskjellige selskaper som gir kredittreferanser og adressedata.

Regelmessig utlevering av data

Avidly utleverer kun personopplysninger i tilfeller og i den grad det er nødvendig for riktig levering av tjenester. Avidly overholder alltid passende beskyttelsestiltak for å sikre beskyttelse av personopplysninger i forbindelse med utlevering.

Avidly kan av og til måtte utlevere personopplysninger selskapet behandler til kompetente myndigheter eller andre likeverdige parter på den måten som de kompetente myndighetene eller andre parter krever i henhold til gyldig lovgivning.

I tilfeller hvor vi utleverer, slår sammen eller på andre måter omorganiserer vår virksomhet, eller skaffer oss nye, kan personopplysningene til brukere utleveres til kjøperen eller potensielle kjøpere og deres rådgivere.

Data kan formidles til partnere valgt av Avidly og til tjenesteleverandører som behandler dataene på vegne av den behandlingsansvarlige på grunnlag av en samarbeidsavtale mellom partnene. I slike tilfeller sørger Avidly alltid for at partnerne og tjenesteleverandørene som deltar i behandlingen av personopplysninger er kontraktsmessig bundet til å overholde konfidensialitet og databeskyttelse, og at personopplysningene behandles utelukkende for Avildys formål beskrevet i denne personvernerklæringen.

I tillegg utleverer Avidly regelmessig data internt, innenfor selskapene som tilhører Avidly-gruppen. Noen av selskapene som tilhører Avidly-konsernet ligger også utenfor Finland. På grunn av dette kan dataene også avsløres og behandles utenfor Finlands grenser. Bedriftene som tilhører Avidly-gruppen ligger imidlertid ikke utenfor EU eller EØS.

Overføring av data utenfor EU eller EØS

Vi ovefører som regel ikke data utenfor EU eller EØS. I noen situasjoner (for eksempel hvor tenesteleverandøren eller serverne våre befinner seg utenfor EØS), kan vi likevel også overføre personopplysningene vi har samlet inn til land utenfor EØS, der nivået av databeskyttelse ikke nødvendigvis er funnet å være like tilstrekkelig av EU-kommisjonen (for eksempel USA).

Hvis vi overfører data utenfor EU eller EØS til land med et meget utilstrekkelig nivå av databeskyttelse, sikrer vi at personopplysningene har tilstrekkelig nivå av databeskyttelse ved blant annet å bli enige om forhold knyttet til konfidensialitet og behandling av personopplysninger etter behov ved lovgivning, for eksmpel ved å bruke standard avtaleklausuler vedtatt av EU-kommisjonen eller andre ved hjelp av andre tilsvarende beskyttelsesmekanismer. EU-kommisjonen standard avtaleklausuler er tilgjengelige på EU-kommisjonens nettsider, og du kan be om en kopi av de andre overføringsgrunnlagene ved å kontakte Avidly.

Beskyttelse av personopplysninger

Vi bruker nødvendige og hensiktsmessige teknologiske og organisatoriske informasjonssikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang, utlevering, ødeleggelse eller annen uautorisert bruk. Slike tiltak inkluderer bruk av brannmurer og sikre maksinvarefasiliteter, passende fysisk tilgangskontroll, administrert tildeling av tilgangsrettigheter og overvåkning av bruken av dem, ansettelse av kypteringsteknologi, opplæring av personell som deltar i behandling av personopplysninger og nøye utvelgelse av underleverandører.

Lagringsperiode for personopplysninger

Avidly lagrer dine personopplysninger bare så lenge de er nødvendige for de ovennevnte formålene med bruken eller oppfyllelsen av lovbestemte forpliktelser. Når personopplysningene vi har samlet ikke lenger er nødvendige, ødelegger eller sletter vi dem på en sikker måte.

Den registrertes rettigheter og utøvelsen av disse

Databeskyttelseslovgivningen garanterer flere rettigheter med hensyn til deres personlige data, som Avidly også har forpliktet seg til å implementere. Brukeren av Avidlys tjenester har blant annet rett til å få innsyn i personopplysningene som er lagret om dem og be om en kopi av personopplysningene som er samlet inn om dem. Når behandlingen av personopplysningene til Avidly-brukeren er basert på brukerens samtykke, har brukeren når som helst rett til å trekke tilbake sitt samtykke.

På forespørsel fra en bruker vil vi rette, slette eller fullføre eventuelle personopplysninger, unødvendige, ufullstendige eller utdaterte når det gjelder behandlingsformålet. Brukere har også rett til å be om sletting av deres personlige data (det som kalles retten til å bli glemt) hvis behandlingen har vært basert på brukerens samtykke og brukeren har trykket tilbake sitt samtykke; brukerens personlige data er behandlet ulovlig; eller hvis brukeren motsetter seg behandlingen av sine personopplysninger og det ikke er noe legitimt grunnlag for behandlingen.

I noen tilfeller har brukeren også rett til å be om begrensning av behandlingen, motsette seg behandlingen, og å be om dataoverføring fra ett system til et annet eller til en annen kontroller. Brukerne kan ha denne retten i en situasjon der det ikke lenger er et juridsik grunnlag for behandlingen, men der brukeren i stedet for slettingen av data bare vil begrense behandlingen, eller når behandlingen har vært basert på samtykke og har vært automatisk.

Brukere har rett til å legge inn en klage til en kompetent myndighet angående behandlingen av vedkommendes personopplysninger utført av Avidly dersom brukeren oppdatter at Avidly ikke har behandlet vedkommendes data i henhold til kravene i gjeldende databeskyttelseslovgivning, eller hvis brukerens forespørsmåler knyttet til deres rettigheter garantert ved lov ikke er implementert ritkig. Du finner kontaktinformasjon til alle kompetente databeskyttelsesmyndigheter i EØS-land her.

Hvis du ønsker å utøve en av de ovennevnte rettighetene som er garantert deg ved lov, kan du gjøre det ved å kontakte Avidly (eller, avhengig av tilfellet, selskapet som tilhører Avidly-gruppen som fungerer som kontrolleren) gjennom kontaktinformasjonen gitt i denne personvernerklæringen. I noen tilfeller kan Avidly måtte be om ytterligere informasjon fra deg for å sikre at du er den personen du hevder å være. I tilfelle Avidly bare fungerer som en behandler av en anne behandlingsansvarlig med hensyn til dine personlige data, vil Avidly be deg om å kontakte den aktuelle behandlingsansvarlige med dine forespørsler. Når det gjelder tjenester, gir Avidly deg også muligheten til å sjekke, endre og slette dine data ved å logge på Avidlys brukerportal. Hvis du får en slik mulighet, anbefaler Avidly at du først og fremst oppdaterer dataene dine gjennom den aktuelle brukerportalen.

Automatisert datainnsamling

Avidly bruker mye brukte digitale markedsføringsmetoder og verktøy for å samle inn data om bevegelsene dine på våre nettsteder. Disse dataene samles inn for å forbedre brukervennligheten og innholdet på nettstedet vårt, målrettet annonsering og markedsføring, samt for å undersøke interessene til besøkende. For det meste samles slike data ved hjelp av informasjonskapsler (se nedenfor) og tillater ikke tilskriving til en person.

Informasjonskapsler brukt av Avidly

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å få en bedre forståelse av hva slags innhold besøkende på sidene våre er interessert i. Informasjonskapsler er små tekstfiler som en nettleser lagrer på brukerens terminalenhet. Informasjonskapsler inkluderer en unik identifikator som lar oss identifisere og telle de forskjellige nettleserne som besøker sidene våre. Informasjonskapsler beveger sseg ikke på nettverket alene; de plasseres snarere på en brukers terminalenhet bare på et nettsted som er oppkalt av brukeren. Bare serveren som sendte informasjonskapslene kan deretter lese og bruke den. Informasjonskapsler og annen teknologi skader ikke brukerens terminalenheter eller filer, og det kan heller ikke brukes informasjonskapsler ved bruk av programmer eller spredning av skadelig programvare.

JavaScript og serverlogger lars oss samle inn informasjon om hvordan og når tjenestene våre brukes, inkludert siden som en bruker har gått inn i tjenesten vår via, hvilke av våre nettsteder brukeren har surftet på og når, hvilken nettleser brukeren bruker, hvilken oppløsning brukerens skjerm har, hvilket operativsystem de har og versjonen av dette, samt på IP-adresser.

Informasjonskapsler og andre tilsvarende teknologier brukes til å analysere tjenestene våre og videreutvikle dem i retning som betjener brukerne bedre. Blant annet gjør disse teknologiene det mulig for en bruker å ikke måtte oppgi bruker-ID, passord og personlige preferanser igjen hver gang de besøker en side.

Vi bruker informasjonskapsler og andre tilsvarende teknologier i den statistiske overvåkningen av våre tjenesters antall besøkende og for å måle effekten av reklame. Vi kan samle inn informasjon om markedsførings-e-post og nyhetsbrev, for eksempel for å finne ut om meldingene er blitt åpnet og handlet etter. For å forbedre brukervennligheten på nettstedet vårt kan vi delta i kortsiktig forskning der vi også kan registrere informasjon om brukerens musebevegelser og klikk på en bestemt nettside.

Vi bruker både øktspesifikk informasjonskapsler, som bare lagres i løpet av besøket ditt på det aktuelle tidspunktet, og permanente informasjonskapsler som lagres i lengre perioder og gjennom en rekke nettlesningsanledninger. Noen av disse informasjonskapslene er informasjonskapslene til operatøren som kontrollerer nettstedet du besøker (for eksempel Avidly), mens andre er informasjonskapsler fra tredjeparter som tilbyr sine tjenester på nettstedet (for eksempel analyseselskaper). Du finner mer informasjon om informasjonskapslene som brukes på Avidlys nettsted gjennom instillingene for informasjonskapsler i nettleseren din.

Du kan blokkere informasjonskapsler eller fjerne dem fra bruk eller administrere dem på andre måter gjennom nettleserinnstillingene dine. Det er likevel tilrådelig å merke seg at blokkering av bruk av informasjonskapsler kan ha en innvirkning på noen av nettstedets funksjoner, og at du, etter blokkeringen, ikke nødvendigvis kan dra nytte av alle funksjonene på nettstedet vårt.

Endringer i personvernerklæringen

Avidly utvikler sin virksomhet kontinuerlig og forbeholder seg derfor retten til å endre denne personvernerklæringen ved å varsle brukeren om slike endringer via sine tjenester. Endringene kan også være basert på lovendringer. Hvis vi gjør endringer i personvernerklæringen, vil vi publisere den endrede erklæringen og datoen for endringene på dette nettstedet. På grunn av dette anbefaler vi våre brukere å sjekke om det er en oppdatert personvernerklæring på nettstedet vårt med jevne mellomrom.

Skulle vi gjøre vesentlige endringer i personvernerklæringen på en måte som endrer personvernbeskyttelsen vår på en vesentlig måte, kan vi også kunngjøre saken på andre måter, for eksempel via e-post eller ved å publisere en kunngjøring på konsernets nettside og/eller sosiale medier før endringene trer i kraft.

Denne personvernerklæringen ble oppdatert 1. september 2018.

Kontakt oss

Hvis du har noen kommentarer eller spørsmål angående vår personvernerklæring eller hvis du er bekymret for beskyttelsen av personvernet ditt eller bruken av dine personlige data, eller hvis du mistenker at personvernet ditt er krenket, kan du sende en melding til gdpr@avidlyagency.com. Du kan også sende oss et brev til adressen Avidly Plc, Databskyttelse, Konepajankuja 1, 00510 Helsinki, Finland.

Vi vil behandle forespørselen din konfidensielt, og om nødvendig vil vår representant kontakte adressen du har oppgitt. Vi tar sikte på å behandle alle kommentarer raskt og på ønsket måte.

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.