Avidly Llc

Integritetsmeddelande

Observera att detta integritetsmeddelande avser behandling av personuppgifter i första hand i Finland. Små skillnader kan förekomma i vissa delar på grund av andra länders nationella lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Avidly Oy
Konepajankuja 1
00510 Helsingfors
Finland
+358 10 231 9000
info@avidlyagency.com

och våra andra koncernföretag: Avidly Sweden AB, Avidly Norway AS, Avidly Denmark APS, Netpress GmbH, Digital 22 Online Limited och Digital 22 Canada Limited (hädanefter benämnda ”oss” eller ”Avidly”)

Kontaktuppgifter gällande dataskyddsfrågor:

Dataskyddsombud
gdpr[at]avidlyagency.com

Vilka uppgifter behandlar vi? Vilka är syftena med och de rättsliga grunderna för behandlingen av personuppgifter?
Personuppgifter Behandlings syfte Rättslig grund
  • Grundläggande information som namn, födelsedatum, kundnummer, användarnamn och/eller annan identifierare, föredraget språk
  • Kontaktuppgifter som e-postadress, telefonnummer, adressinformation
  • Information relaterad till företagets kontaktpersoner
Leverera och förbättra våra produkter och tjänster utifrån dina behov Berättigat intresse
Kundundersökningar
Marknadsföra våra tjänster till relevanta företag
Uppfylla avtalsenliga och andra förpliktelser Verkställa ett avtal
Köpa och beställa nödvändiga tjänster och produkter från våra leverantörer för att kunna bedriva vår verksamhet
Fakturering
Bokföring Juridiska skyldigheter
Information relaterad till ett uppdrag För uppdraget kunden givit oss Verkställa ett avtal
Eventuella bortval av direktmarknadsföring Betjäna kundernas intresse av att inte ta emot direktmarknadsföring Berättigat intresse att kunna fullgöra vår rättsliga skyldighet att säkerställa möjligheten att välja bort direktmarknadsföring i enlighet med lagen
Information du lämnar i samband med de evenemang vi arrangerar, registreringsuppgifter, specialkost, faktureringsdata Organisera evenemang Berättigat intresse att kunna arrangera evenemang och i förekommande fall fakturera
Samtycke gällande hälsoinformation (till exempel om allergier)
Information om kundrelationen och avtalet, som information om tidigare och aktuella avtal och beställningar, korrespondens med dig och annan kommunikation, betalningsinformation och information som du frivilligt har tillhandahållit i våra system Efterlevnad av avtalsenliga och andra löften och skyldigheter Verkställa ett avtal
Fakturering
Hantera kundrelationen Berättigat intresse att hantera och utveckla kundrelationen
Bokföring Juridiska skyldigheter
Uppgifter om anslutningen och terminalenheten du använder, som IP-adress, enhets-ID eller annan enhetsidentifierare och cookies Rikta annonsering i våra onlinetjänster Samtycke
Analysera och profilera beteende
Annan eventuell information som är nödvändig för kundrelationen, insamlad med ditt samtycke Om du tillhandahåller relevanta uppgifter om kundrelationen Samtycke

Varifrån får vi uppgifterna?

Vi får information i första hand från dig själv, myndigheter, kreditupplysningsföretag, leverantörer av kontaktuppgiftstjänster och andra liknande tillförlitliga källor.

Vi kan också samla in och uppdatera personuppgifter för de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande från allmänt tillgängliga källor, som tidningar och andra nyhetskällor, professionella sociala medienätverk och företagswebbplatser, samt baserat på information som erhållits från myndigheter eller annan tredje part inom gränserna för tillämplig lagstiftning.

Till vem lämnar vi ut data och överför vi data utanför EU eller EES?

Vi kan komma att tillgängliggöra uppgifter från detta kund-, leverantörs- och marknadsföringsregister till våra samarbetspartner som marknadsför och arrangerar kampanjer och evenemang med och på uppdrag av oss, och som betraktar sig själva som personuppgiftsansvariga istället för personuppgiftsbiträden som arbetar för vår räkning (dessa parter är till exempel sociala medieoperatörer och annonsnätverk). I annat fall lämnar vi inte ut uppgifter från registret till externa parter om detta inte krävs i enlighet med lagen eller efter föreläggande av myndigheter.

Vi använder oss av underleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av och för oss. Vi har lagt ut våra IT-system och underhållet av våra kund- och marknadsföringssystem till externa tjänsteleverantörer på vars administrerade och skyddade servrar personuppgifterna lagras.

Vi överför personuppgifter utanför EU/EES som en del av vår verksamhet. När vi överför personuppgifter ser vi till att personuppgifterna i fråga skyddas på lämpligt vis och i enlighet med kraven i vid tidpunkten gällande integritetslagstiftning genom att använda Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.

Hur skyddar vi uppgifterna och hur länge lagrar vi uppgifterna?

Uppgifterna samlas in i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska åtgärder. Databaserna och säkerhetskopiorna av dem finns i låsta lokaler som endast kan nås av ett antal i förväg utsedda personer. Varje användare har personliga användarnamn och lösenord till de system personuppgifter lagras i.

Vi lagrar uppgifterna om detta är nödvändigt för uppgiftsbehandlingens syfte. Personuppgifter i kund-, leverantörs- och marknadsföringsregistret tas bort efter att reklamationsperioden för en specifik kund-, leverantörs- eller tjänsterelation har löpt ut. Denna period är vanligtvis fem (5) år. Datalagringsperioden för marknadsföringsregistrets prospekt är 6 månader efter den senaste interaktionen med Avidly.

Vi ser regelbundet över datalagringsbehovet med hänsyn till tillämplig lagstiftning. Dessutom vidtar vi alla rimliga åtgärder för att säkerställa att inga inkompatibla, inaktuella eller felaktiga personuppgifter lagras i registret med hänsyn till behandlingens syfte. Vi korrigerar eller tar bort sådana uppgifter utan dröjsmål.

Vilka är dina rättigheter som registrerad person?

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som finns lagrade i detta register om dig själv, och rätt att kräva korrigering eller radering av dessa uppgifter. Du har även rätt att återkalla ditt samtycke i de fall vi behandlar dina uppgifter baserat på ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke påverkar detta inte legaliteten i den behandling som ägt rum före samtyckets återkallelse.

Du har rätt att när som helst och utan kostnad invända mot behandlingen eller begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten.

Du har även rätt att av särskilda personliga skäl invända mot profilering och annan behandling som rör dig själv, när behandlingen av uppgifterna grundar sig på vårt berättigade intresse. I samband med ditt krav bör du identifiera den specifika situation med vilken du invänder mot behandlingen. Vi kan bara vägra att agera på sådana förfrågningar baserat på lagstadgade grunder.

Alla förfrågningar och krav som rör detta avsnitt ska skickas skriftligen till adressen gdpr@avidlyagency.com.

Ändringar av integritetsmeddelandet

Avidly utvecklar ständigt verksamheten och förbehåller sig därför rätten att ändra detta integritetsmeddelande genom att meddela användare om sådana ändringar via företagets tjänster. Ändringarna kan även grunda sig på ändrad lagstiftning. Om vi gör ändringar i integritetsmeddelandet kommer vi att publicera det ändrade meddelandet och datumet för ändringarna på denna webbplats. Av denna anledning råder vi våra användare att regelbundet titta efter ett uppdaterat sekretessmeddelande på vår webbplats.

Skulle vi göra väsentliga ändringar i integritetsmeddelandet, varvid vår integritetsskyddspolicy ändras på ett väsentligt sätt, kan vi även meddela detta på andra sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår koncernwebbplats och/eller i sociala medier innan ändringarna träder i kraft.

Detta integritetsmeddelande uppdaterades 15 augusti 2023

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.