Skip to content

Inbound-markkinoinnin työkalut: SMART-tavoitteet

Markkinointi on maraton eikä sprintti. Mitattavan markkinoinnin aikakaudella pitkän tähtäimen tavoitteet on helppo unohtaa ja tehdä hätiköityjä ratkaisuja lyhyen aikavälin mittareiden näyttäessä vähemmän mairittelevilta. Mikä vielä pahempaa, jotkut tekevät edelleen markkinointia ilman toimenpiteiden tehokkuuden mittaamista ja analysointia. SMART-tavoitteet toimivat tehokkaana majakkana modernin markkinoinnin aallokossa.

Inbound-markkinointi ei perustu nopeisiin voittoihin vaan pitkäjänteiseen työhön. Prosessien, kuten suunnitelmallisen sisällön tuottamisen vakiintuminen ottaa aikaansa ja sisältöjen vaikutus liiketoimintaan näkyy harvoin nopeasti. Onkin helppoa hätiköidä ja unohtaa mitä varten sisältöjä on tehty.

Sisältömarkkinoinnin tehokkuuden mittaaminen auttaa tekemään oikeita asioita

Seurattavien mittareiden määrittäminen ja selkeiden tavoitteiden asettaminen onkin inbound-markkinoinnissa äärimmäisen tärkeää. Datan kerääminen itsessään ei ole arvokasta. Datan arvo syntyy siitä saatavien oivalluksien ja inbound-markkinointia ohjaavan toiminnan muodossa. Datan analysoinnin pitäisi antaa selkeitä ohjeita siihen millaista sisältöä tuotetaan ja miten sekä missä kanavissa sen jakamiseen olisi syytä panostaa erityisen paljon.

Jos esimerkiksi sisältöjen tehokkuutta ei mitata ja analysoida, ei ole minkäänlaista todistusaineistoa siitä, että tuotetut sisällöt toimivat, ja että sisältöjen tuottamiseen käytetyt resurssit näkyvät myynnissä. Koska sisältöjen tuottamiseen käytetään niin paljon aikaa, on tärkeää analysoida niiden tehokkuutta. Analysoinnin tuloksena resursseja opitaan kohdistamaan oikein ja mahdollistetaan sisältöjen ROI:n laskeminen ainakin jollain tasolla.

Ilman analytiikkaa resursseja voidaan käyttää aivan vääriin kanaviin ja vääränlaisten sisältöjen tuottamiseen. Sisältöjen analysointi auttaa tekemään oikeita asioita oikeissa kanavissa. Lyhyen aikavälin tuloksia pitää mitata ja analysoida, jotta onnistumme saavuttamaan pitkän aikavälin tavoitteemme.

Inbound-markkinoinnin tehokkuuden mittaaminen

Inbound-markkinoinnin toimenpiteiden tehokkuuden mittaaminen ja analysointi antaa mahdollisuuden dokumentoida ja raportoida edistysaskelista kollegoille ja esimiehille. Ollaanko tavoitteita saavuttamassa aikataulussa vai pitääkö tehdä korjausliikkeitä? Millaisia johtopäätöksiä tuloksista voidaan tehdä? Kuinka mittareiden avulla voidaan osoittaa markkinoinnin ROI:ta tai käyttää niitä seuraavan vuoden tavoitteiden asettamiseen?

Inbound-markkinoinnin tuloksia voidaan tarkastella esimerkiksi näiden kuuden näkökulman kautta:

 • Verkkosivuston tehokkuus
 • Bränditietoisuus
 • Sitoutuminen
 • Liidien hankinta
 • Asiakkaiksi konvertoituminen
 • Asiakasuskollisuus

Kaikissa lähestymistavoissa on erilaiset tavoitteet ja niitä mitataan eri mittareilla. Erilaisille organisaatioille toimivat erilaiset lähestymistavat ja näiden yhdistelmät. Kaikkia näitä näkökulmia yhdistää se, että niille asetettavien tavoitteiden pitää olla mahdollisimman selkeitä ja saavutettavia. Tällaista tavoitetta sanotaan SMART-tavoitteeksi.

SMART-tavoitteet ja niiden määrittäminen

SMART-tavoite on nimensä mukaisesti fiksu. Tälläisen tavoitteen on oltava:

 • Specific eli tarkka
 • Measurable eli mitattavissa
 • Attainable eli saavutettavissa
 • Relevant eli merkityksellinen
 • Time-bound eli aikaan sidottu

Tarkalla tarkoitetaan sitä onko kyse vierailijoiden, liidien vai asiakkaiden määrästä? Jotta tavoite olisi mitattava, sille pitää antaa tarkka luku. Jotta tavoite olisi saavutettavissa, on varmistettava, että yrityksesi on mahdollista päästä valitsemaasi lukuun. Merkityksellisyydellä tarkoitetaan sitä, että tavoitteen pitää olla tiukasti kytköksissä yrityksesi liiketoimintastrategian kanssa. Lopuksi, tavoitteelle pitää määrittää aikataulu. Lopullinen SMART-tavoite pitäisi siis olla muotoa:

Kasvata _____________________ tästä määrästä: ______ tähän määrään: ______ tähän päivään mennessä: _____________

Markkinoinnin tavoitteet pitää johtaa liiketoimintatavoitteista

Muista aina kirjata tavoitteesi ylös, jotta voit palata siihen joka kerta, kun teet markkinointia koskevia päätöksiä. Tavoitteen pitäisi ohjata kaikkia markkinointitoimiasi, jotta ne todella auttaisivat yritystä pääsemään haluamaansa tavoitteeseen.

Suosittelemmekin miettimään SMART-tavoitteita yrityksen liiketoimintatavoitteet edellä. Mieti kuinka paljon tarvitset/haluat saada asiakkaita vuodessa ja laske taaksepäin mitä se tarkoittaa liidien ja verkkosivuston kävijöiden määrässä. Käytä tavoitteiden ja konversioprosenttien tukena historiallista dataa, jos mahdollista.

Lataa myös Avidlyn inbound-opas inbound-markkinointisi tueksi.

Lataa opas